update.bg

Стартовата учителска заплата се вдига от 760 на 920 лв. от 2019 г.

Една от целите е да се привлекат млади хора към професията

За периода 2019-2021 г. се предвижда увеличение на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците ежегодно с допълнителни 330,0 млн. лв. С тези средства е предвидено увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти средно с 20 на сто за 2019 г. През 2021 г. ще бъде постигнато удвояване на средствата за възнаграждения на учителите спрямо 2017 г.

Една от целите е да се привлекат млади хора към професията. Сега те са едва 8 процента от общия брой на педагогическите специалисти, а през следващите 8 години предстои да се пенсионират около 40 000 български учители. Това се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. за политиките в образованието и науката.

GoodArt
С предвидените средства ще бъде реализирана политиката по доходите в системата, като стартовата заплата за учител ще бъде увеличена от 760 лева на 920 лева през 2019 г. Като част от политиката по доходите на педагогическите специалисти за периода 2019-2021 г. се предвижда да се запази механизмът за предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи.
През 2018 г. над 900 училища и около 400 детски градини получават средства по механизма, като те могат да се използват за допълнителни възнаграждения на учителите, както и за заплащането на медиатори и други специалисти. За 2019 г. се предвижда в този механизъм да бъдат включени всички ученици, а не само тези до седми клас, като за тази цел общо по механизма са предвидени 30,0 млн. лв. или с 8,0 млн. лв. повече от 2018 г.

За 2019 г. за транспорт на деца и ученици, и за поддръжка на училищни автобуси, са предвидени 43,2 млн. лв. – с 4,3 млн. лв. повече от 2018 г.

Като част от мерките за разширяване на професионалното образование за периода 2019-2021 г. е и включването на повече ученици в дуалната форма на обучение. За учебната 2018/2019 година паралелките са над 110 с около 2800 ученици, а работодателите са около 200. За 2019 г. ще бъде продължено допълнителното финансиране на приоритетни направления и защитени специалности и професии с бъдещ недостиг на специалисти. За учебната 2018/2019 година са сформирани 27 паралелки със защитени специалности и 65 паралелки за професии с очакван недостиг на пазара на труда. Предвидени са допълнителни 9,8 млн. лв. за въвеждането на допълващ стандарт в размер на 2 процента от основния стандарт за ученик в гимназиален етап на обучение. Целта е да се постигне по-справедливо разпределение на средствата по новия модел на финансиране, тъй като за обучението на учениците в гимназиалния етап, заради по-разширения учебен план, има допълнителни разходи.

Ще има и средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие. За 2019 г. за осигуряването на транспорт на деца и ученици, включително за поддръжка на училищните автобуси, са предвидени 43,2 млн. лв. или с 4,3 млн. лв. повече от 2018 г. През последните години има тенденция за увеличаване на пътуващите деца и ученици, като за учебната 2017/2018 година те са били 88 282. От началото на 2018 г. от държавния бюджет се покриват транспортните разходи и на учениците, които се обучават за придобиване на професионална квалификация, до най-близкото училище, обучаващо в избраната професия.

С 25,1 млн. лв. през 2019 г. от държавния бюджет ще бъдат финансирани заниманията по интереси на около 700 000 ученици

За 2019 г. е предвидено със средства от държавния бюджет в размер на 25,1 млн. лв. да бъдат финансирани заниманията по интереси на около 700 000 ученици, които до 2018 г. се финансираха със средства от Европейския съюз. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите, и се подпомага професионалното им ориентиране.

Предвидено е да бъдат увеличени и средствата за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас с 8,0 млн. лв. за 2019 г. спрямо 2018 г. С тази мярка се цели подобряване на качеството на предоставяните закуски на децата и учениците.

Предвидени са и допълнителни 1,6 млн. лв. за стипендии на учениците от професионалните училища и в паралелки, обучаващи се в дуална форма на обучение и на тези, обучаващи се в защитените от държавата специалности и в специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Мярката е в съответствие с политиката за насърчаване на обучението за придобиване на професия в гимназиален етап на образованието.

Източник: economic.bg

Коментари

Коментар(а)